Cykelräknare och barometer till Trollhättan

Klaffbron, Trollhättan

Trollhättan jobbar aktivt för att öka cykeltrafikens andel enligt stadens cykelplan. Med hjälp av mätsystemet OTUS3D från Viscando börjar man nu att automatiskt och objektivt räkna cyklister. Cyklisternas passager visualiseras också på barometerskylten i realtid.

Viscandos lösning är unik i att kunna registrera cyklister, fotgängare och fordon i en enda enhet. Skulle Trollhättan i framtiden vilja uppgradera, görs det enkelt genom en kostnadseffektiv fjärruppdatering, säger Amritpal Singh, VD på Viscando Traffic Systems AB.

En fördel med Viscandos 3D-system är att det kan installeras med minimalt ingrepp i gatumiljön. Den strategisk placerade barometerskylten blir en påminnelse till passerande bilister om att många även cyklar till centrum.
Andreas Emanuelsson
Utredningsingenjör, Trollhättan

Kontakta oss för mer information

Bakgrund


Trollhättan jobbar aktivt för att öka cykeltrafikens andel enligt stadens cykelplan. Hittills har staden nyttjat resvaneundersökningar för att följa trafikandelar men anser att det även är viktigt med objektiva mätdata. Med hjälp av mätsystemet OTUS3D från Viscando börjar man nu även att räkna cyklister. För att öka cyklingens attraktionskraft önskade staden även att uppmärksamma cyklister och andra trafikanter på att cykling är något staden satsar på.

Utförande


Ett av huvudstråken för cyklister i Trollhättan passerar Klaffbron. Samma väg är också ett viktigt pendlingsstråk för motortrafiken. Under rusningstid är det relativt vanligt med köbildning på vägen. Platsen befanns därför lämplig för räkning och visualisering av antal passerande cyklister.

Utredningsingenjör Andreas Emanuelsson på Stadsbyggnadsförvaltningen har varit ansvarig för projektet.

En fördel med Viscandos 3D-system är att det kan installeras med minimalt ingrepp i gatumiljön. 3D-systemet placerade vi på en befintlig skyltportal och barometerskylten står i en grönyta intill cykelbanan.

Cykelräknaren och barometern invigdes den 3 augusti 2016, i samband med Cykelturistveckan i Trollhättan.

Resultat


Med det automatiska mätsystemet på plats är det nu möjligt för trafikansvariga att följa cykeltrafiken som passerar Klaffbron.


Vi får en kontinuerlig mätserie där vi kan studera vecko- och dygnsvariationer och kan även följa i vilken riktning cyklisterna cyklar. Tack vare webbtjänsten kan även cykelintresserade Trollhättebor följa statistiken via stadens hemsida, säger Andreas.

Redan nu kan vi se att vi får ungefär en halvering av antal cyklister under vintern. Det säger oss bl.a. hur viktigt det är att få fler att vilja cykla även på vintern, och att vi bör se till att ha en hög standard på vinterväghållningen för att öka cyklingen på vintern.

Framtida möjligheter


Viscandos mätsystem är det enda på marknaden som i en och samma enhet klarar av att registrera cyklister, fotgängare och fordon. Förutom att räkna trafiken är systemet kapabelt att även registrera hastighet och trafikanters sidoposition på vägbanan.

Vi har ansträngt oss hårt för att dela upp vår lösning i moduler. Vi ville göra det möjligt för varje kund att välja exakt den mängd funktion man behöver för tillfället. Samtidigt som det skall vara enkelt och kostnadseffektivt att uppgradera med mer funktionalitet när behoven ökar eller förändras
Amritpal Singh
VD, Viscando Traffic Systems AB

Skulle Trollhättan välja att utöka funktionaliteten går det att göra genom en enkel fjärruppgradering.

Läs mer: OTUS3D och om våra mättjänster

Kontakta oss för mer information och beställning.