Gående och cyklister i samspel, Stenpiren resecentrum

Identifierade primära konfliktområden

Vid resecentrum Stenpiren i Göteborg samlas alla typer av kollektivtrafik: bussar, spårvagnar och båttrafik. Vid själva resecentret samsas fotgängare och cyklister när de rör sig mellan de olika resealternativen. Synpunkter från resenärerna och Trafikkontorets egna observationer indikerar att samspel och interaktion mellan gående och cyklister skapar irritation och konflikter.

Utgående från Viscandos mättjänst Traffic Insight har Viscando tillsammans med trafikplanerare och trafikingenjörer på Trafikkontoret i Göteborg utvecklat analysmetoder för att i detalj studera och kvantifiera gående och cyklisters beteenden och samspel. Resultatet visar exakt var konfliktsituationer är vanliga och vilka strategier trafikanterna använder för att hantera dessa.

För oss på Viscando har det varit en förmån att i nära samarbete med kunniga trafikplanerare och ingenjörer vidareutveckla användbara och relevanta indikatorer för trafikanters beteenden och interaktioner.
Amritpal Singh
VD, Viscando Traffic Systems

Viscandos mätningar loggar detaljerad data om trafikanters rörelsemönster flera gånger per sekund. Det är en egenskap som kom till stor nytta under arbetet, då nya frågeställningar kan utredas utan att mätningen i sig behöver göras om.

Bakgrund


Stenpiren resecentrum är ny knutpunkt för spårvagn-, båt- och busstrafik i Göteborg. Här finns också café, blomsterbutik, matservering och, naturligtvis, väntytor för de resande. Det invigdes den 13 februari 20016 men redan i oktober 2015 vann det svenska transportbranchens prestigefyllda Future Transport Award.

Synpunkter från resenärerna och Trafikkontorets egna observationer indikerar dock att samspel och interaktion mellan gående och cyklister skapar irritation och konflikter.

Då området är öppet och stort är det svårt att genom manuella observationer få en enhetlig bild av trafiken. Trafikkontoret gav Viscando i uppdrag att göra automatiska och objektiva mätningar och analyser av de gående och cyklisternas beteenden och interaktioner.

Utförande


Viscando monterade totalt sex stycken OTUS3D-mätsystem för att täcka i stort sett hela längden på resecentret. Alla systemen arbetar unisont, så att trafikanternas rörelsemönster genom hela området registreras i detalj. Genom den unika 3D-tekniken kan detta göras utan att resenärernas personliga integritet kränks. Inga bilder lagras eller skickas utan endast mätdata i form av position, hastighet, riktning etc. sparas.

Datainsamlingen skedde under tre dygn med start den 26/9-2016. Viscando jobbade tillsammans med erfarna trafikplanerare och trafikingenjörer vid Trafikkontoret och utvecklade nya metoder och indikatorer för att kvantifiera och kartlägga trafikanternas beteenden och samspel

Resultat


Mätningarna och de efterföljande analyserna identifierade:
  • Att cyklister och fotgängare utgör ca 50 % vardera av trafiken i området.
  • Tre områden, där de flesta konfliktsituationerna uppstår
  • En allmän tendens att cyklister bromsar in när de närmar sig konfliktområden, oavsett om de är i interaktion med andra trafikanter eller inte
  • Att både cyklister och gående tenderar att undvika konfliktsituationer genom att ändra kurs, snarare än att bromsa in

Framtida möjligheter


Rapporten utgör del av det beslutsunderlag som Trafikkontoret arbetar fram inför eventuella rekommendationer om förändringar vid Stenpiren. Sammantaget är Trafikkontorets avsikt att på ett strukturerat sätt arbeta med balansen mellan trafiksäkerhet, framkomlighet och upplevd trygghet.

För oss på Viscando har det varit en förmån att i nära samarbete med visionära trafikplanerare och ingenjörer vidareutveckla användbara och relevanta indikatorer för trafikanters beteenden och interaktioner.

Efter eventuella förändringar på platsen finns möjligheten till lika detaljerade eftermätningar. På det sättet kan man få fram en kvantitativ och objektiv effektutvärdering av åtgärderna.


Läs mer: Traffic Insight, Traffic Flow och OTUS3D

Kontakta oss för mer information och beställning.