Våra tjänster: Trafikmätningar och analyser


Med våra mätningar får ni underlag för:

  • Prioritering och planering av åtgärder i trafiken
  • Före- och eftermätningar för att utvärdera förändringar
  • Kvantifiera flöden, samspel och beteenden
  • Att visuellt och kvantitativt dela trafikkunskapen med kollegor, allmänhet och beslutsfattare.

Våra tjänster för trafikmätningar och trafikanalyser sträcker sig från räkning och hastigheter till att kvantifiera beteenden och trafiksäkerhet i trafiken. Vi levererar en fullständig rapport med resultat i form av grafer, tabeller och slutsatser.


Välj efter ditt behov:
Traffic Flow
Vår bastjänst för räkning av fotgängare, cyklister och fordon
Traffic Insight
Visar exakt hur trafikanter rör sig genom trafikområdet
Custom Analysis
Från avancerad visualisering av trafiken till beteenden och kvantitativ data för trafiksäkerhet
Här finns de gående
Heat map över cyklisters medelhastighet i ett helt område. Varje ruta är exakt 0,5 x 0,5 meter

Har du redan gjort ditt val? Kontakta oss

Mät flöden och visualisera din trafik

Traffic Flow Automatisk räkning av fotgängare, cyklister och fordon

Till och med vår enklaste mätning ger dig mer information och kunskap än traditionella mätningar.

Förutom antal, hastigheter och riktningar visar de också visa var på vägen fotgängare, cyklister och fordon tenderar att vara. Det ger dig tydlig kunskap om flöden, framkomlighet, trafikandelar m.m.
Läs mer ...

Ladda ner ett exempel på rapport för Traffic Flow

Traffic Insight Låt mätdata visa vad som är viktigt

Vi är stolta över att kunna erbjuda en tjänst som Traffic Insight. Varför?

Traditionella trafikmätningar loggar passager över en linje, Traffic Insight registrerar kontinuerligt varje trafikants exakta rörelse genom trafikområdet.

Ni får en visuell bild av hur trafiken flödar genom området. Vill ni räkna trafik? Inga problem: Ni behöver inte i förväg veta vilka snitt som kan vara intressanta -låt mätdata visa var trafikanterna faktiskt är! Välj, lägg till eller justera dina mätsnitt efter mätningen. Visst är det magiskt!
Läs mer ...

Ladda ner ett exempel på rapport för Traffic Insight

Cyklar per timme på Kaptensbron, Malmö
Nu är det enkelt att få reda på hur trafiken varierar över dygnet.
Fördelning av cyklister och fotgängare tvärs vägen. Det ger viktiga indikationer om framkomligheten i trafiken.
Med Traffic Insight lagras alla trajektorier efter trafikanterna. Mätsnitten och zoner (visas i vitt) kan väljas efter mätningen. På det sättet kan du fortsätta att ställa frågor till redan insamlad data!

Mät samspel och beteenden i trafiken


Custom Analysis Förstå sammanhangen i er trafik

För första gången är det möjligt att objektivt och kvantitativt studera samspel och beteenden i trafiken! Få svar på dina frågor om trafiken:

  • Hur nyttjar och samverkar trafikanterna med infrastrukturen?
  • Hur påverkar de varandras framkomlighet?
  • Hur fungerar egentligen väjningsplikten?
  • Möjligheterna är obegränsade - kontakta oss för mer info.

Ladda ner ett exempel på rapport för Taffic Insight och visualisering av trafik

Spår efter alla cyklister och fotgängare genom mätområdet
Se exakt hur varenda kvadratmeter av trafikutrymmet nyttjas av olika trafikanter.
Se exakt hur hastigheten varierar i olika delar av området. Identifiera flaskhalsar, hitta kreativa lösningar för effektivare trafik i din stad!