Kartläggning av korsning i Norrköping

Korsningsanalys i Norrköping

Under hösten 2015 kommer korsningen Kungsgatan/Nygatan i Norrköping att byggas om med syftet att öka cyklisternas framkomlighet och trafiksäkerhet. Viscando fick i uppdrag att kartlägga flödena av cyklister, fotgängare och fordon både innan och efter åtgärden. Mätningarna visualiserar dels hur cyklister, fotgängare och fordon rör sig genom hela korsningsområdet, dessutom ges ett flertal kvantitativa mått som i detalj beskriver flöden, hastigheter och nyttjandegrad i olika delar av området.
I bilden ovan har rörelserna för cyklister (blått) och fotgängare (rött) visualiserats.

Den första mätningen kunde konstatera att de verkliga flödena av cyklister inte överensstämmer med de förväntade. Efter ombyggnationen hoppas trafikkontoret på en förändring av cykelflöden enligt planerad utformning. En andra mätning kommer att göras under våren 2016, för att utvärdera effekten av ombyggnationen.

Med Viscandos analys av all trafik i området ges en helhetsbild av trafiksituationen. Med denna information är det möjligt att skapa en fungerande trafikmiljö för alla.

Kontakta oss för mer information.