Farthinder för cyklister, en bra idé?

Bild: Koucky & Partners

Frågeställning

För att minska risken för olyckor har vid många korsningspunkter genomförts åtgärder som ska sänka cyklisternas hastighet. Dessa hastighetsdämpande åtgärder för cyklister har traditionellt sett utgjorts av bommar och liknande fysiska barriärer som i stort sett tagit ner hastigheten till noll och med mycket stor negativ inverkan på framkomligheten som följd. Flera städer använder numera istället taktila hinder i vägbanan, till exempel ”rumble strips” eller gatstenar nedlagda tvärs över cykelvägen för att uppmärksamma cyklisten på korsande bil- eller gångtrafik, utan att i alltför stor utsträckning försämra framkomligheten.

Studien

I ett projekt finansierat av Trafikverkets Skyltfond har Koucky & Partners och Viscando Traffic Systems undersökt effekten av olika typer av taktila farthinder för cyklister vid tre platser i Göteborg. Viscando OTUS3D användes för att mäta cyklisters hastighet före och efter farthindret. Cyklisters hastighet jämfördes också med likvärdiga platser utan farthinder. Hanna Ljungblad på Koucky & Partners
intervjuade ett 30 tal cyklister när de passerat ett taktilt farthinder.

Slutsatser

  • Hastighetsmätningarna visar inget samband mellan farthinder och cyklisternas hastighet.
  • Omkring en tredjedel av de tillfrågade cyklisterna hade inte lagt märke till att de passerat ett farthinder
  • Omkring 80 procent av cyklisterna tyckte inte att farthinder får dem att sänka hastigheten
  • Hälften tyckte att det sänker deras komfort

Rekommendation

Utifrån studiens resultat, rekommenderas att upphöra med användandet av taktila farthinder på cykelvägar i den form de i dagsläget används i Göteborgs Stad, till dess det finns ett större kunskapsunderlag att basera riktlinjer för utformning och användning på. Ytterligare studier med utökade hastighetsmätningar, före- och efterstudier samt observationsstudier rekommenderas i fler kommuner för att skapa en större kunskapsbas.
----

Kontakta oss på info(at)viscando.com så skickar vi rapporten i PDF-format

Viscando bidrar till förståelse av sambanden i trafiken

Viscando erbjuder bland annat detaljerade mätningar av all trafik. Viscando OTUS3D kan samtidigt registrera fotgängare, cyklister och motorfordon, deras position och hastighet. Allt sker i realtid och utan att göra intrång på trafikanternas integritet.

Läs mer om: Traffic Insight och Traffic Flow

Kontakta oss för mer information och beställning.