Fallstudier

Viscando hjälper trafikansvariga att besvara många olika typer av frågeställningar om deras trafik. Här har vi samlat information och resultat från några problemställningar.


Kvantitativ studie av samspel mellan gående och cyklister vid Stenpiren resecentrum

Utgående från Viscandos mättjänst Traffic Insight har Viscando tillsammans med trafikplanerare och trafikingenjörer på Trafikkontoret i Göteborg utvecklat analysmetoder för att i detalj studera och kvantifiera gående och cyklisters beteenden och samspel. Resultatet visar exakt var konfliktsituationer är vanliga och vilka strategier trafikanterna använder för att hantera dessa.

Läs mer: Konflikstudie vid Stenpiren

Identifierade konfliktområden

Viscando hjälper Trollhättan att följa upp stadens cykelplan

Viscando har levererat mätsystemet OTUS3D för cykelräkning och en barometer som visar antal cykelpassager i realtid.

Vi får en kontinuerlig mätserie där vi kan studera vecko- och dygnsvariationer och kan även följa i vilken riktning cyklisterna cyklar. Tack vare webbtjänsten kan även cykelintresserade Trollhättebor följa statistiken via stadens hem,
Andreas Emanuelsson
Utredningsingenjör, Trollhättan

Läs mer: Cykelräknare och barometer i Trollhättan

Cykelräknare och barometer i Trollhättan

Viscando hjälper Oslo med uppföljning av cykelstrategin

Fram till 2025 planerar Oslo kommun och Vegvesen att investera över 4 miljarder NOK i bättre infrastruktur för cyklar. Viscando hjälper staden att planera, prioritera och följa upp cykelplanen.

Det er viktig å få kunnskap om alle trafikantgrupper i før og -ettersitusjonen for kunne vurdere måloppnåelse. Med Viscando Traffic Flow, vi får alle data fra en enkelt måling .
Per Roy Laudal,
Overingeniør, Bymiljøetaten, Oslo

Läs mer: Ny cykelstrategi för Oslo

Målen i Oslos nya cykelplan

Hur fungerar en korsning?

Inför en snar ombyggnation av en korsning i Gävle ville kommunen ha reda på hur korsningen fungerar idag. Med mätningen Traffic Insight har Viscando hjälpt kommunen automatiskt och objektivt kartlägga trafiken i korsningen Nygatan - Norra Kungsgatan.

I en och samma mätning har Viscando tagit fram information om: flöden, svängandelar, beteenden och regelefterlevnad. Vi ser fram emot eftermätningar för att i detalj utvärdera effekterna av ombyggnationen.

Resultatet kommer att användas för redovisning/uppföljning av stadsmiljöavtalet och när cykelbanan är byggd på Nygatan så blir det intressant att se vilka förändringar det blir i trafikanternas beteende på platsen.
Marie Wallström, Trafikplanerare, Gävle

Läs mer: Nygatan - Norra Kungsgatan, Gävle

Spår i olika färger visar rörelsemönster för trafikanterna:

  • Rött - Fotgängare
  • Blått - Cyklister
  • Turkosa - Fordon

Hur korsar fotgängare vägen?

När det inte finns något övergångsställe i den omedelbara närheten av hållplatsen, hur tenderar folk att korsa bilvägen då? Det ville Jönköpings kommun ta reda på.

Vi visar här hur Viscandos automatiska mätningar visualiserar och kvantifierar trafikbeteendet hos alla trafikanter, fotgängare, cyklister och fordon.

Läs mer: Herkulesvägen, Jönköping

Spår efter fotgängare, Herkulesvägen, Jönköping

Kartläggning av trafik genom en korsning i Norrköping

Vilka åtgärder ger bäst effekt om man vill öka cyklisters säkerhet och framkomlighet genom en stor korsning?

Viscandos före-mätning visar exakt hur trafiken och trafikbeteendet är idag korsningen Kungsgatan/Nygatan i Norrköping. Efter ombyggnationen kommer resultatet att jämföras med efter-mätningen och den målsättning man har satt upp.

Läs mer: Kartläggning av en korsning

Spår efter cyklister vid korsningen Kungsgatan/Nygatan i Norrköping

Oslo mäter trafikandelar med OTUS3D

I många trafikstrategier och trafikplaner skriver man att andelar hållbara transporter skall öka. Det har dock hittills varit svårt att mäta. Viscando gör det nu lekande lätt att mäta fotgängare, cyklister och fordon, samtidigt, automatiskt och i realtid. Det har Oslo kommun valt att nyttja.

Läs mer: OTUS3D mäter all trafik på Torggata, Oslo


Uppdatering: Viscandos mätningar leder till ökad framkomlighet för cyklister och gående

OTUS3D mäter all trafik
Trafikandelar på Torggata, Oslo

Hur väl fungerar en separationslinje på gång- och cykelbana?

Mölndals stad har provat att på ett enkelt sätt med linjemålning separera gående och cyklister på befintliga gång- och cykelbanor. Trafikingenjör Ulf Bredby ville kvantitativt utvärdera effekten av separationslinjerna. Viscando fick i uppdrag att utreda hur cyklister och gående använder gång- och cykelbanan före och efter separeringen.

Läs mer: mölndal separationslinje.pdf

Före separationslinje
Efter målning av separationslinje

Mätningar av intensiv gång- och cykeltrafik med OTUS 3D

Kaptensbron i centrala Malmö är en av stadens knutpunkter när det gäller gång– och cykeltrafik. Hittills har staden varit hänvisad till manuella mätningar på bron, där upptill fyra personer har deltagit. Enligt Trafikingenjör Biljana Eriksson är manuella mätningar inte hållbara för att få grepp om trafikflödet över längre tid.

Läs mer: Malmö Kaptensbron.pdf

Kaptensbron, Malmö
Distribution across bridge, Kaptensbron, Malmo

Kostnadseffektiva mätningar av gående och cyklister i Eskilstuna

Eskilstuna är först i Sverige med kontinuerliga mätningar av gående och cyklister. Båda trafikslag mäts i samma snitt och ger dataunderlag som tidigare inte har varit möjligt.

Läs mer: Eskilstuna.pdf

Västeråsvägen, Eskilstuna
Eskilstuna

Cyklars framkomlighet på gång- och cykelbanor i Mölndal.

På en del platser i stadsmiljön kan det vara svårt och kostsamt att bredda befintliga GC-banor. ”vad händer om vi delar upp även smalare GC-banor? Kommer gående och cyklister att respektera linjerna även när det blir ganska smalt per fält?”

Läs mer:

Krokslätt, Mölndal
Krokslätt, Mölndal - results

Hur disponeras en öppen yta av fotgängare, cyklister och fordon (Drammen, Norge)

Ett viktigt instrument i Norges nationella fotgängarstrategi är att ha system och medel för att mäta och förstå hur förändringar i stadsmiljön påverkar gående. Då det hittills har saknats bra automatiska system för mätning av gående, har man varit hänvisad till manuella räkningar. En svårighet här är att fotgängare rör sig mycket mer oförutsägbart än fordon och även cyklar.

Läs mer: Drammen.pdf

Tracks at Tollbugata, Drammen, Norway
Pedestrian densities, Drammen, Norway