Viscando

Viscando bidrar till Levande Stockholm

Sen 2015 har Stockholm stad jobbat med konceptet Levande Stockholm. Den uttalade ambitionen är levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. En del av konceptet är att skapa det man kallar Sommargator. Biltrafiken får här ge plats för utökade utrymme för gående och cyklister. Totalt byggdes 20 platsern om under sommaren 2018, vilket är det högsta antalet sen starten. Konceptet utvecklas tillsammans med näringslivet, stadsdelsnämnder och stockholmare.
 

Norrtullsgatan

Delar av Norrtullsgatan, platsen mellan Karlbergsgatan och Surbrunnsgatan, ingår i Sommargator 2018. Bilderna ovan visar gatuutformningen före och efter ombyggnad till sommargata.

-Vår ambition med försöket under sommaren har varit att testa en förändrad utformning av trafikmiljön. Detta genom att utöka utrymmet för fotgängare och samtidigt göra platsen trivsam och tillgänglig för samtliga grupper. Säger Trafikplanerare Theodor Bratt som är Trafikkontorets ansvarige för Norrtullsgatan.

Planer finns för att permanenta den här delen av Norrtullsgatan som gång- och cykelområde från och med 2019. Då har ombyggnationen till sommargata gett en bra möjlighet att undersöka hur väl utformningen fungerar, innan den permanentas. Viktiga delar som Trafikkontoret ville utreda:

 • Hur rör sig fotgängare respektive cyklister genom den ombyggda platsen?
 • Hur väl fungerar det att ha cykelbanan i mitten av gatan?
 • Vad händer när cyklisterna når korsningen mellan Norrtullsgatan och Surbrunnsgatan?
 • Hur fungerar då samspelet med motor fordon i korsningen?
   

Viscandos mätningar och analyser

Genom Viscandos unika lösning, baserat på 3D och Artificiell Intelligens (AI), har alla rörelsemönster genom området kartlagats. På det sättet fås en visuell och heltäckande bild av trafikanternas rörelse, flöden och hastigheter. Bilderna ovan visar delar av resultatet.

 • Majoriteten av cyklister och fotgängare tenderar att vara på den för gruppen avsedda ytan.
 • De gula ellipserna visar en relativt stark tendens att både fotgängare och cyklister genar genom området.
 • Analys och visualisering av cyklisters hastighet visar att cyklister sänker sin hastighet när de närmar sig korsningen med Surbrunnsgatan
   

Stockholms stads slutsatser

Trafikkontoret har precis nyligen fått resultatet av Viscandos mätningar och analyser.
Tidiga slutsatser från Trafikkontoret och Theodor Bratt är:

 • Vi har dragit slutsatsen att strömmen som korsar platsen snett över är en starkare och tydligare ström än förväntat. Vi visste att många tog gatan som väg över ytan men den var oväntat stor och tydlig. Vi kommer därför fundera på hur vi bäst löser den passagen i den slutliga utformningen och framförallt hur man löser korsningen med cykelbanan (om det nu blir en cykelbana)
 • Samspelet från cyklister verkar ändå fungera relativt väl med låga hastigheter
 • Vi bör förändra möbleringen av platsen så att den tillåter ett mer fritt rörelsemönster. Under perioden har det varit relativt mycket möbler vilket skapar begränsade rörelseytor. Det är också tydligt att trädens placering skapar trånga passager för fotgängare längs gångbanorna

– Både stockholmarna och stadens besökare uppskattar det här. Vi letar hela tiden efter nya platser vi kan utveckla på det här sättet och på så vis göra Stockholm mer levande, säger Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Stockholm Direkt. Det här ger staden bättre möjlighet att förbättra och optimera utformningen innan den permanentas.

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter