Viscando

Kartläggning av cyklisters hastighet

Hastighet har en klar inverkan på allvarlighetsgraden på olyckor, det gäller såväl motorfordon som cyklister och gäller vid olyckort mellan trafikanter som vid singelolyckor. På bilvägarna mäts hastigheten kontinuerligt men det är inte lika vanligt med hastighetsmätningar på gång- och cykelvägar. VTI:s uttryckta syfte med projeket har varit att öka kunskapen om "... cyklisters hastigheter på gång- och cykelvägar och om

möjligt förstå hur cyklisterna anpassar hastigheten till omgivande trafikanter och trafikmiljö. Huvudfokus är att studera cyklisters hastighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv". De viktigaste frågeställningarna i projektet har varit:

  • Hur ser medelhastigheten och hastighetsspridningen ut på gång- och cykelvägar?
  • Vilken sammansättning av trafikanter färdas på gång- och cykelvägarna?
  • Vilka hastighetsanspråk har de?
  • Hur påverkas cyklisters hastighet av olika faktorer som flöde och tidpunkt?
  • Har cyklisters hastighet förändrats över tiden?

Viscandos bidrag

Viscando har bidragit till VTI:s projekt genom att låna ut två mätsystem (OTUS3D) för räkning av cyklister och gående samt deras hastigheter. VTI har även använt mätdata från Esklistuna där flera Viscando OTUS3D finns monterade sedan 2013.

Med de lånade systemen har VTI även kunnat studera cyklister och fotgängare nyttjande av bredden på gång- och cykelvägar.

Läs mer

VTI:s rapport

 

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter