Viscando

Ny och förbättrad

Viscando lanserar nya funktioner och nytt utseende på webbtjänsten VisualDB. Vi har intervjuat kunder, lyssnat på önskemål och förslag. Baserat på detta lanserar nu Viscando en mängd nya funktioner. I samband med detta byts också logotyp och grafisk identitet.

-Bara för att man har marknadens mest omtyckta och lättanvända användarinterface kan man inte slå sig till ro, säger Johan Engström Seher, produktägare på Viscando för webbtjänsten VisualDB. Förutom fräschare och modernare utseende har både responsivitet, språkinställningar och prestanda förbättrats. Vi har också lagt till möjligheten att exportera varje graf till Excell, vilket var viktigt för några kunder berättar Johan. För andra kunder var det viktigare med utökad kartfunktion och möjlighet till kundanpassad månadsrapport, som vi också lagt till. Under knappen detaljer döljer sig dessutom visualiserad information om hastighet och position.

Trots alla nya funktioner och möjligheter är det ändå enkelheten som är viktigast. Alla skall kunna ta del av och förstå datan. Nu ser vi fram emot feedback och nya önskemål :-)

Viscando

Viscando joins MobilityXlab

During the first year at MobilityXlab, 40 emerging companies have been pitching to the six partners CEVT, Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group and Zenuity. After a thorough selection process, Viscando is now pleased to join MobilityXlab.

Viscando's automatic and AI based solutions provides unique insights about road user behaviour and interactions. A knowledge that is crucial in the development of active safety measures and autonmous driving. Together with Ericsson, Viscando will also explore the possibility to use 5G low latency communication to provide real-time warning for potential traffic conflicts to connected vehicles.

"We are glad to be recognized for our unique technology and the potential to accelerate Swedish innovation within AD/ADAS and Vheicle-to-Infrastructure (V2I) communication. We are looking forward to work closely with researchers and innovators at Ericsson, Veoneer, Zenuity and other partners and startups in MobilityXlab", says Amritpal Singh, Founder and CEO of Viscando. 

"We realize that coming spring could be an extraordinary period for us at MobilityXlab and for future mobility innovation, says Katarina Brud, Director MobilityXlab.

 

About MobilityXlab
MobilityXlab is a collaboration platform where companies with pioneering ideas drive innovation together. We offer an opportunity to accelerate through the possibility to strategic partnership with six global players within mobility and connectivity. We are passionate about transportation and we are sure that we together will bring the future of mobility closer and improving the world of tomorrow.

Viscando

Kartläggning av cyklisters hastighet

Hastighet har en klar inverkan på allvarlighetsgraden på olyckor, det gäller såväl motorfordon som cyklister och gäller vid olyckort mellan trafikanter som vid singelolyckor. På bilvägarna mäts hastigheten kontinuerligt men det är inte lika vanligt med hastighetsmätningar på gång- och cykelvägar. VTI:s uttryckta syfte med projeket har varit att öka kunskapen om "... cyklisters hastigheter på gång- och cykelvägar och om

möjligt förstå hur cyklisterna anpassar hastigheten till omgivande trafikanter och trafikmiljö. Huvudfokus är att studera cyklisters hastighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv". De viktigaste frågeställningarna i projektet har varit:

 • Hur ser medelhastigheten och hastighetsspridningen ut på gång- och cykelvägar?
 • Vilken sammansättning av trafikanter färdas på gång- och cykelvägarna?
 • Vilka hastighetsanspråk har de?
 • Hur påverkas cyklisters hastighet av olika faktorer som flöde och tidpunkt?
 • Har cyklisters hastighet förändrats över tiden?

Viscandos bidrag

Viscando har bidragit till VTI:s projekt genom att låna ut två mätsystem (OTUS3D) för räkning av cyklister och gående samt deras hastigheter. VTI har även använt mätdata från Esklistuna där flera Viscando OTUS3D finns monterade sedan 2013.

Med de lånade systemen har VTI även kunnat studera cyklister och fotgängare nyttjande av bredden på gång- och cykelvägar.

Läs mer

VTI:s rapport

 

Viscando

Trafikdagarna 2018

Den 1-2 oktober 2018 finns Viscando på plats 
under Trafik- och gatudagarna, välkomna!

 

Från räkning av trafik till att förstå beteenden och samspel i trafiken

Vi visar hur moderna trafikmätningar och analyser hjälper er att rädda liv och spara pengar i verksamheten.

Vi erbjuder objektiv och kvantitativ kunskap om alla aspekter av trafiken i er stad.

Vilka platser i er kommun behöver ha bättre trafiksäkerhet eller framkomlighet?

 

Viscando erbjuder produkter och tjänster för trafikmätning och analys.

Vi kan hjälpa er med allt från enkla flödesmätningar, visualisering på barometerdisplay till analyser av blandtrafik i komplexa miljöer.

Med information från våra mätningar är det möjligt att kvantitativt och visuellt utvärdera framkomlighet och trafiksäkerhet i staden.

 

Läs mer om våra ProdukterTjänster och några Fallstudier

Viscando

Viscando bidrar till Levande Stockholm

Sen 2015 har Stockholm stad jobbat med konceptet Levande Stockholm. Den uttalade ambitionen är levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. En del av konceptet är att skapa det man kallar Sommargator. Biltrafiken får här ge plats för utökade utrymme för gående och cyklister. Totalt byggdes 20 platsern om under sommaren 2018, vilket är det högsta antalet sen starten. Konceptet utvecklas tillsammans med näringslivet, stadsdelsnämnder och stockholmare.
 

Norrtullsgatan

Delar av Norrtullsgatan, platsen mellan Karlbergsgatan och Surbrunnsgatan, ingår i Sommargator 2018. Bilderna ovan visar gatuutformningen före och efter ombyggnad till sommargata.

-Vår ambition med försöket under sommaren har varit att testa en förändrad utformning av trafikmiljön. Detta genom att utöka utrymmet för fotgängare och samtidigt göra platsen trivsam och tillgänglig för samtliga grupper. Säger Trafikplanerare Theodor Bratt som är Trafikkontorets ansvarige för Norrtullsgatan.

Planer finns för att permanenta den här delen av Norrtullsgatan som gång- och cykelområde från och med 2019. Då har ombyggnationen till sommargata gett en bra möjlighet att undersöka hur väl utformningen fungerar, innan den permanentas. Viktiga delar som Trafikkontoret ville utreda:

 • Hur rör sig fotgängare respektive cyklister genom den ombyggda platsen?
 • Hur väl fungerar det att ha cykelbanan i mitten av gatan?
 • Vad händer när cyklisterna når korsningen mellan Norrtullsgatan och Surbrunnsgatan?
 • Hur fungerar då samspelet med motor fordon i korsningen?
   

Viscandos mätningar och analyser

Genom Viscandos unika lösning, baserat på 3D och Artificiell Intelligens (AI), har alla rörelsemönster genom området kartlagats. På det sättet fås en visuell och heltäckande bild av trafikanternas rörelse, flöden och hastigheter. Bilderna ovan visar delar av resultatet.

 • Majoriteten av cyklister och fotgängare tenderar att vara på den för gruppen avsedda ytan.
 • De gula ellipserna visar en relativt stark tendens att både fotgängare och cyklister genar genom området.
 • Analys och visualisering av cyklisters hastighet visar att cyklister sänker sin hastighet när de närmar sig korsningen med Surbrunnsgatan
   

Stockholms stads slutsatser

Trafikkontoret har precis nyligen fått resultatet av Viscandos mätningar och analyser.
Tidiga slutsatser från Trafikkontoret och Theodor Bratt är:

 • Vi har dragit slutsatsen att strömmen som korsar platsen snett över är en starkare och tydligare ström än förväntat. Vi visste att många tog gatan som väg över ytan men den var oväntat stor och tydlig. Vi kommer därför fundera på hur vi bäst löser den passagen i den slutliga utformningen och framförallt hur man löser korsningen med cykelbanan (om det nu blir en cykelbana)
 • Samspelet från cyklister verkar ändå fungera relativt väl med låga hastigheter
 • Vi bör förändra möbleringen av platsen så att den tillåter ett mer fritt rörelsemönster. Under perioden har det varit relativt mycket möbler vilket skapar begränsade rörelseytor. Det är också tydligt att trädens placering skapar trånga passager för fotgängare längs gångbanorna

– Både stockholmarna och stadens besökare uppskattar det här. Vi letar hela tiden efter nya platser vi kan utveckla på det här sättet och på så vis göra Stockholm mer levande, säger Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Stockholm Direkt. Det här ger staden bättre möjlighet att förbättra och optimera utformningen innan den permanentas.

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter