Viscando

Viscando bidrar till Levande Stockholm

Sen 2015 har Stockholm stad jobbat med konceptet Levande Stockholm. Den uttalade ambitionen är levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. En del av konceptet är att skapa det man kallar Sommargator. Biltrafiken får här ge plats för utökade utrymme för gående och cyklister. Totalt byggdes 20 platsern om under sommaren 2018, vilket är det högsta antalet sen starten. Konceptet utvecklas tillsammans med näringslivet, stadsdelsnämnder och stockholmare.
 

Norrtullsgatan

Delar av Norrtullsgatan, platsen mellan Karlbergsgatan och Surbrunnsgatan, ingår i Sommargator 2018. Bilderna ovan visar gatuutformningen före och efter ombyggnad till sommargata.

-Vår ambition med försöket under sommaren har varit att testa en förändrad utformning av trafikmiljön. Detta genom att utöka utrymmet för fotgängare och samtidigt göra platsen trivsam och tillgänglig för samtliga grupper. Säger Trafikplanerare Theodor Bratt som är Trafikkontorets ansvarige för Norrtullsgatan.

Planer finns för att permanenta den här delen av Norrtullsgatan som gång- och cykelområde från och med 2019. Då har ombyggnationen till sommargata gett en bra möjlighet att undersöka hur väl utformningen fungerar, innan den permanentas. Viktiga delar som Trafikkontoret ville utreda:

 • Hur rör sig fotgängare respektive cyklister genom den ombyggda platsen?
 • Hur väl fungerar det att ha cykelbanan i mitten av gatan?
 • Vad händer när cyklisterna når korsningen mellan Norrtullsgatan och Surbrunnsgatan?
 • Hur fungerar då samspelet med motor fordon i korsningen?
   

Viscandos mätningar och analyser

Genom Viscandos unika lösning, baserat på 3D och Artificiell Intelligens (AI), har alla rörelsemönster genom området kartlagats. På det sättet fås en visuell och heltäckande bild av trafikanternas rörelse, flöden och hastigheter. Bilderna ovan visar delar av resultatet.

 • Majoriteten av cyklister och fotgängare tenderar att vara på den för gruppen avsedda ytan.
 • De gula ellipserna visar en relativt stark tendens att både fotgängare och cyklister genar genom området.
 • Analys och visualisering av cyklisters hastighet visar att cyklister sänker sin hastighet när de närmar sig korsningen med Surbrunnsgatan
   

Stockholms stads slutsatser

Trafikkontoret har precis nyligen fått resultatet av Viscandos mätningar och analyser.
Tidiga slutsatser från Trafikkontoret och Theodor Bratt är:

 • Vi har dragit slutsatsen att strömmen som korsar platsen snett över är en starkare och tydligare ström än förväntat. Vi visste att många tog gatan som väg över ytan men den var oväntat stor och tydlig. Vi kommer därför fundera på hur vi bäst löser den passagen i den slutliga utformningen och framförallt hur man löser korsningen med cykelbanan (om det nu blir en cykelbana)
 • Samspelet från cyklister verkar ändå fungera relativt väl med låga hastigheter
 • Vi bör förändra möbleringen av platsen så att den tillåter ett mer fritt rörelsemönster. Under perioden har det varit relativt mycket möbler vilket skapar begränsade rörelseytor. Det är också tydligt att trädens placering skapar trånga passager för fotgängare längs gångbanorna

– Både stockholmarna och stadens besökare uppskattar det här. Vi letar hela tiden efter nya platser vi kan utveckla på det här sättet och på så vis göra Stockholm mer levande, säger Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Stockholm Direkt. Det här ger staden bättre möjlighet att förbättra och optimera utformningen innan den permanentas.

Viscando

Sveriges hetaste teknikbolag

Tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik har utsett Viscando till ett av Sveriges hetaste teknikbolag med störst chans att bli ledande globalt.

Vi är naturligtvis glada över uppmärksamheten och kommer tillsammans med våra kunder att utvecklas med avancerad teknik som bas och med maximal kundnytta i fokus.

Vill du också bli en vinnare?  - Kontakta oss så hjälper vi dig.

Länkar till tidningarna:

Affärsvärlden
Ny Teknik 

Viscando

Viscando vinner innovationspris!

We are humbled and honoured to to be the winners of the Inission Innovation Award 2018. With two great co-competitors in TADA Medical and UniqueSec we couldn't be sure of a win until the jury actually announced their decision on the main stage of S.E.E. - Scandinavian Electronics Event in Stockholm. The jury's motivation to choose our innovation Smarter intersection management with 3D and AI as the winner:

 

This years' winner has developed a product with a high feasibility and great market potential. A smart and self-learning solution that contributes to effcient infrastructure and, therefore, more sustainable cities.

 

The price sum of 1 250 000 SEK will be used to develop and improve our products. We are grateful to Inission, Prevas and the jury to help us to develop and to benefit the society.

 

About the innovation
Our innovation took its starting point in a simple observation: all too often it happens that you as a car driver find you standing still at a red light, although the rest of the intersection is empty. Why? The reason is often that the traffic sensor is broken or that a pedestrian or bicyclist pressed the button for green but crossed the street when there were no approaching vehicles. The consequences of such deficiencies are waiting times, unnecessary pollution and irritated road users.

 

For Smart Cities, we have a solution - an intelligent and maintenance free sensor technology, that detects vehicles, pedestrians and bicyclists. Our technology learns the traffic patterns at each intersection and automatically adapts the traffic control accordingly. Smarter intersection managment with 3D and AI" leads to effcient transports and thereby to more sustainable cities.

 

About Viscando
Viscando develops and markets intelligent sensors for traffic management, visitor counting and transport logistics. Our customer are smart cities, shopping streets and companies, each of them having the aim to understand and optimize the flow of people and vehicles. In Sweden we offer the whole chaing from planning, measurements and detailed analysis. We provide our customers with knowledge for decisions and actions. A growing part of our sales come from export to other European countries, where we work with carefully chosen partner companies.

Our sensors are based on advanced 3D-technology, Artificial Intelligence (AI) and our log experience from military product development. The core technolgy is the same as the human and predator vision system. Evolution itself and independent performance tests of our equipment clearly show that this technology is the right choice for demanding outdoor situations.

 

Read more about our Products and Services

Read more about Inission Innovation Award (Swedish)

Viscando

Viscando är finalist i Inissions Innovationspris

Vi är glada och stolta över att i stark konkurrens ha utsetts till en finalisterna i Inission Innovation Award. Vi tävlar med vår innovation Smartare trafikstyrning med 3D och AI.

Finalen i innovationstävlingen är den 25:e april, då vinnaren utses på SEE – Scandinavian Electronics Event 2018 kl. 13:00 på Stora scenen.

 

Om innovationen


Vår innovation tog sin utgångspunkt i ett enkelt iakttagande: ofta händer det att du som bilförare får rött vid trafikljuset, trots att det är tomt på trafik i korsningen? Det beror ofta på felaktigheter i trafiksensorer eller att t.ex. en fotgängare tryckt för grönt i ett tidigare skede men passat på att korsa vägen då inga bilar närmat sig. Konsekvensen av bristerna är väntetider, onödig miljöpåverkan och irritationsmoment.

För framtidens smarta städer har vi lösningen - en intelligent och i princip underhållsfri sensorteknologi som detekterar inte bara fordon utan också fotgängare och cyklister. Viscandos teknologi lär sig trafikens mönster och egenheter i varje korsning och anpassar automatiskt styrningen därefter. Smartare trafikstyrning med 3D och AI leder till effektivare transporter och därmed till mer hållbara städer.

 

Om Viscando


Viscando utvecklar och marknadsför intelligenta sensorer för användning i trafik, besöksnäring och transportlogistik. Våra kunder är smarta städer, centrumföreningar och företag som på ett eller annat sätt vill förstå och därmed effektivisera flöden av människor och fordon. I Sverige erbjuder vi hela kedjan från planering, mätningar och analyser så att ni som kund får ett beslutsunderlag att planera och agera ifrån. En växande andel av vår försäljning kommer från andra europeiska länder, där vi arbetar tätt ihop med utvalda återförsäljare.

Våra sensorer bygger på avancerad 3D-teknologi, artificiell intelligens (AI) och vår erfarenhet av produktutveckling för militära tillämpningar. Grunden i teknologin är densamma som människans och rovdjurens synsystem. Att det är rätt val för mätningar i krävande utomhusmiljö visar både evolutionen och oberoende tester av vår utrustning.

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter