Viscando hjälper Oslo med uppföljning av cykelstrategin

Oslos mål med Cykelstrategin

Cykelfrågan är minst lika het i Norge som i Sverige. Stortinget har antagit nationella strategier för både cykel och gång:

Målet i inneværende Nasjonale transportplan (2014-2023) er at all økning i persontransporten i de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.www.regjeringen.no

Med de nationella strategierna i ryggen håller Oslo kommun och Vegvesen på att utarbeta en ny och ambitös cykelstrategi för staden. Fram till 2025 räknar man med att investera över 4 miljarder NOK i ny och förbättrad infrastruktur för cykel. Strategin listar bland annat följande mål:

  • 25 % -sykkelandel innen 2025
  • 80 % -av Oslos befolkning skal bo innen 200 meter fra sykkelnettet
  • 8-80 år - Oslo skal bli en sykkelby for alle

När cykelstrategin blev antagen i byregjeringen (stadstyrelsen) 2015 satt man målsättningen att nå 16 % cykelandel till 2015. Från de 40 fasta räknestationer Oslo har för cykel har såg man en ökning av cykeltrafiken med hela 17 % mellan 2015 och 2016. Därför har man nu höjt ambitionen till att nå 25 % cykelandel.

En viktig del i arbetet är uppföljning och utvärdering av åtgärder i trafiken. Det är här Viscando och Proxll hjälper kommunen att ta fram unikt underlag inför kommande förändringar. Overingeniør Per Roy Laudal på Bymiljøetaten säger att det viktigaste skälet att mäta med Viscando OTUS3D och Traffic Flow är att det ger kommunen möjlighet till snabbare och effektivare måluppföljning:

  • Räknar fotgängare, cyklister och fordon samtidigt. Det ger oss möjlighet att följa upp målet med ökande andel cyklister.
  • Mätdata för utvärdering av framkomlighet och trafiksäkerhet, genom att systemet direkt mäter hastighet för alla trafikanter (även fotgängare och cyklister).
  • Möjlighet att enkelt kvantifiera gatuutformningen effektivitet. Tillexempel kan man kvantifiera tendenserna att fotgängare är på cykelbanan, eller om cyklister är på gångbanan. Detta åstadkommer Viscando genom att sidopositionen för alla passager registreras med ca 15 centimeters noggrannhet.
  • Rapporter med färdiga analyser som belyser mätdata från olika vinklar i form av lättförståbara grafer, tabeller och slutsatser.

Det er viktig å få kunnskap om alle trafikantgrupper i før og -ettersitusjonen for kunne vurdere måloppnåelse. Med Viscando Traffic Flow, vi får alle data fra en enkelt måling .
Per Roy Laudal,
Overingeniør, Bymiljøetaten, Oslo

För mätningar i Oslo samarbetar Viscando och Proxll AS. Tekniker från Proxll planerar mätningar tillsammans med Bymiljøetaten och installerar systemet. All dataanalys och rapportskrivning sker hos Viscando Traffic Systems.

Läs mer: Traffic Flow, Traffic Insight och OTUS3D

Ladda ner exempelrapport: Markveien för Traffic Flow.

Få inspiration från Oslos cykelprojekt: Cykelprojekt, Oslo

Kontakta oss för mer information och beställning.