Traffic Flow

Till och med vår enklaste mätning ger dig mer information och kunskap än traditionella mätningar. Förutom antal, hastigheter och riktningar får du t.ex. reda på hur fotgängare, cyklister och fordon använder trafikutrymmet. Det ger dig viktig kunskap om eventuella problem med framkomligheten.

Vi levererar rapport, grafer och Excel-ark med resultat.

Traffic Flow

Traffic Flow är avsett för situationer där vägsnitten för trafikräkning är kända i förväg. För räkning av fordon är detta ofta fallet. För cyklister och fotgängare kan oväntade strömmar av trafik förekomma, särskilt när platserna är mer öppna och flera målpunkter finns i närheten. I sådana situationer rekommenderar vi Traffic Insight, där ni kan bestämma mätsnitten eller områden efter att ni har sett mätdata.

  • All trafik, öppna ytor, multipla detektionszoner
  • Antal, hastigheter och framkomlighet för alla trafikanter

Varför Traffic Flow?

I trafikprogrammen nämns ofta hur man aktivt vill öka andelen cyklister och gående. Viscando erbjuder den enda lösningen där all trafik detekteras samtidigt och automatiskt. Det ger er nya möjligheter att verkligen kunna följa upp fastlagda transportstrategier och planer.

Med Viscando Traffic Flow kan ni inte bara räkna alla typer av trafik utan också se hur de nyttjar det tillgängliga trafikutrymmet. Med Traffic Flow ser ni t.ex. exakt hur många cyklister som cyklar på gång- eller vägbanan. Ni kan också se om det finns risk för att cyklister och fotgängare är i vägen för varandra. Kontakt oss så berättar vi mer.

Det är inte ovanligt att trafikanterna rör sig på andra platser än där det är tänkt. Mätzonen i Traffic Flow kan vara upp till 25 meter bred och detektionen är helt oberoende av underlag. Använd det t.ex. för att mäta även på gågator, stenlagda platser, grusvägar, motionsspår eller broar. Mät i hela korsningar eller öppna ytor på en gång. Mät där ni behöver, utan begränsningar!
Med manuella observationer är det svårt att mäta tillräckligt länge för att verkligen se hur trafikflöden varierar över dygnet eller veckan. Med Viscando Traffic Flow väljer ni själva hur länge ni vill mäta.
Med Viscandos mätningar blir mätdata om passager och hastigheter tillgängligt direkt i vår webbtjänst VisualDB. Redan under mätningarna kan ni enkelt logga in och se utvecklingen. Det gör det också möjligt att låta mätperioden vara dynamisk, d.v.s. man mäter tills önskad statistisk signifikans uppnås.
Särskilt flöden av oskyddade trafikanter påverkas relativt starkt av väder- och vindförhållanden. Om ni så önskar ordnar vi väderdata för hela mätperioden. Det ger er bättre underlag för jämförelse av mätdata mellan t.ex. olika år.
Efter varje mätning levererar vi en rapport så att ni kan dra nytta av kunskapen direkt i verksamheten, I leveransen ingår också alla grafer och Excel-ark, så att ni på enklast möjliga sätt kan arbeta vidare med underlaget.

Ladda ner ett exempel på rapport för Traffic Flow.

Kontakta oss för mer information och beställning.