Hur hanteras cyklister vid vägarbeten?

VTI-rapport, 2014

I ett projekt som har finansierats av Trafikverket har forskare på VTI och personal från Koucky & Partners undersökt hur cyklister hanteras och påverkas av vägarbeten. Mellan åren 2007 och 2012 identifierade forskarna att totalt 288 cykelolyckor kan relateras till vägarbeten.

Nio av tio cykelolyckor som vid vägarbeten har inträffat i tätort och de vanligaste orsakerna är: att cyklisten cyklat omkull på kablar, slangar, rör etc. på cykelvägen; löst grus, stenar eller smuts från vägarbetet; höga och/eller omarkerade kanter; större gropar, hål, diken eller andra ojämnheter.
Från VTI-rapport

Genom litteraturstudier och intervjuer kommer forskarna fram till att:

  • Det behövs bättre kunskap och högre medvetenhet om hur cyklister påverkas vid vägarbeten
  • Ambition och intresse för frågan är god hos trafik- och gatukontoren men riktlinjer till t.ex. byggentreprenörer är otydliga
  • Riktlinjerna tar i allmänhet inte hänsyn till cykeltrafikens omfattning vid vägarbetsplatsen
  • Cyklister och fotgängare grupperas ofta ihop till "oskyddade trafikanter"
  • Fokus är huvudsakligen på säkerhet, cyklisters framkomlighet och komfort tas sällan hänsyn till i riktlinjerna

Forskarnas rekommendation är att:

  • Tydligare riktlinjer och skärpta krav gällande hänsyn till cykeltrafiken
  • Tydligare ansvar för att riktlinjer verkligen efterföljs
  • Utbildning och dialog är troligtvis de bästa verktygen för att nå en god efterlevnad av riktlinjerna, men det kan också vara nödvändigt att använda viten som extra påtryckning
  • Ta hjälp av cyklister att kartlägga brister och missförhållanden vid vägarbeten.

Enligt forskarna på VTI har rapporten tagit emot positivt av branschen. Det har bland annat resulterat i att ny utrustning har tagits fram. Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) har också tagit kontakt med VTI för att diskutera hur man mer konkret kan förbättra säkerheten för cyklister och fotgängare vid vägarbeten.

Länk till rapporten (ny sida): Vägarbeten på cykelvägar

Viscando kan bidra till förståelsen


Viscando kan hjälpa till att kartlägga hur rörelsemönstren för trafikanter påverkas av gatuutformning, vägarbeten eller andra hinder på vägen. Med den typen av mätningar (Traffic Insight) är det också möjligt att kvantifiera samspel och interaktioner mellan trafikanterna. På det sättet kan olika lösningar och utformning utvärderas kvantitativt och kostnadseffektivt sätt.

Kontakta oss för mer information.